Pomoc Osobama Sa Invaliditetom

Preko milijardu ljudu, ili približno 15% svetske populacije živi sa nekim oblikom invaliditeta.Osnaživanje osoba sa invaliditetom, osiguravanje ravnopravnosti i uključivanje u sve oblasti društvenog života, uz puno poštovanje njihovog dostojanstva i individualne autonomije naš je primarni cilj. Generalna skupština UN je 1992. god. usvojila rezoluciju obeležavanja 3. decembra sa ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.