Na osnovu čl. 41. i 95. Statuta Crvenog krsta Srbije, Skupština Crvenog krsta Srbije na sednici održanoj 15. oktobra 2007. godine, usvojila je  E T I Č K I   K O D E K S  za volontere i zaposlene u Crvenom krstu Srbije

Zaposleni i volonteri u Crvenom krstu Srbije i njegovim sastavnim delovima su obavezni:

– da poštuju, primenjuju u svim aktivnostima i promovišu Osnovne principe Međunarodnog pokreta crvenog krsta i crvenog polumeseca: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost;
– da šire znanje o međunarodnom humanitarnom pravu i promovišu humanitarne vrednosti za koje se zalaže Međunarodni pokret;
– da doprinose ostvarenju misije Međunarodnog pokreta i misije Crvenog krsta Srbije;
– da se staraju o pravilnoj upotrebi znaka crvenog krsta i da se angažuju na sprečavanju njegove zloupotrebe ili pogrešne upotrebe;
– da doprinose jačanju ugleda i informisanju o aktivnostima i akcijama Crvenog krsta Srbije;
– da zastupaju ugrožena lica i štite integritet i ljudsko dostojanstvo svih lica kojima Crveni krst Srbije pruža bilo kakvu pomoć i da čuvaju kao najstrožu tajnu sve podatke o njima do kojih dođu u toku akcija i aktivnosti Crvenog krsta Srbije;
– da doprinose usavršavanju i primeni najviših standarda u aktivnostima i akcijama Crvenog krsta Srbije;
– da se neprekidno lično usavršavaju i stiču nova znanja neophodna za obavljanje konkretnih poslova i zadataka u mandatu Crvenog krsta Srbije;
2
– da unapređuju rad organizacije i posebno način obavljanja poslova za koje su neposredno zaduženi;
– da poštuju nadležnosti i ovlašćenja organa i pojedinaca utvrđene Statutom i drugim propisima Crvenog krsta Srbije i da se bave poslovima i zadacima koji im budu dodeljeni u skladu sa tim nadležnostima i ovlašćenjima;
– da doprinose razvoju solidarnosti među ljudima i dobrovoljnosti kao principa rada u Crvenom krstu Srbije;
– da razvijaju prijateljske odnose među članovima i volonterima Crvenog krsta Srbije;
– da uvažavaju mišljenja drugih i razvijaju visok stepen tolerancije u komunikaciji među članovima Crvenog krsta Srbije, sa korisnicima usluga Crvenog krsta Srbije i javnošću;
– da se upoznaju sa pravilima koja važe u Međunarodnom pokretu, da ih dosledno i u potpunosti primenjuju i poštuju u svim aktivnostima i akcijama u kojima učestvuju;
– da poštuju ljudska prava svakog pojedinca i svih društvenih grupa, bez bilo kakve diskriminacije po bilo kom osnovu i da se zalažu za njihovo opšte poštovanje ;
– da štite i pravilno koriste imovinu Crvenog krsta Srbije koja im je poverena za obavljanje zadataka, da poštuju propise o nabavkama i drugim načinima sticanja imovine;
– da ne vrše povrede zakona i drugih propisa, međunarodnih i unutrašnjih;
– da ne zloupotrebljavaju u bilo kom vidu članstvo u Crvenom krstu Srbije za ličnu korist ili za sticanje imovinske ili bilo koje druge koristi ili prednosti;
– da ne primenjuju bilo koji oblik diskriminacije pri zapošljavanju ili drugim oblicima angažovanja lica u Crvenom krstu Srbije i da ne
3
favorizuju pojedince u tom pogledu, na osnovu bliskih rođačkih, prijateljskih i drugih sličnih odnosa;
– da ne zaključuju bilo kakve poslove sa ugroženim licima, bilo da su korisnici pomoći Crvenog krsta Srbije ili nisu;
– da se ne angažuju na bilo koji način u obavljanju poslova koji nisu u skladu sa zakonom;
– da ne nose oružje ili eksplozivna sredstva bilo koje vrste za vreme angažovanja u aktivnostima ili akcijama Crvenog krsta Srbije;
– da se uzdržavaju od bilo kakvog političkog delovanja i ispoljavanja političkih stavova za vreme dok su angažovani u aktivnostima ili akcijama Crvenog krsta Srbije;
– da ne prihvataju bilo kakvo javno istupanje u ime Crvenog krsta Srbije, bez ovlašćenja nadležnih organa;
– da sve sporove sa Crvenim krstom Srbije ili pojedincima u Crvenom krstu Srbije rešavaju u okviru organa Crvenog krsta Srbije i da ne iznose ili komentarišu te sporove u javnosti;
– da ne primaju bilo kakve poklone ili usluge za zadatke obavljene u okviru Crvenog krsta Srbije, osim simboličnih: olovka, rokovnik, kalendar i sl;
– da ne omogućavaju bilo kom trećem licu ostvarivanje materijalne ili druge lične koristi protivno Statutu i interesima Crvenog krsta Srbije.
– da se upoznaju sa sadržajem Etičkog kodeksa u celini i prihvate svaku odgovornost u skladu sa Statutom i drugim propisima Crvenog krsta Srbije u slučaju povrede Etičkog kodeksa Crvenog krsta Srbije.
P r e d s e d n i k
Crvenog krsta Srbije
Prof. dr Dragan Radovanović
4
E T I Č K I K O D E K S     I Z J A V A     O      P R I H V A T A NJ U
Ja _______________________________,izjavljujem da sam primio,pročitao i razumeo Etički kodeks Crvenog krsta Srbije i da prihvatam da se pridržavam njegovih odredbi i uslova,poštujem i primenjujem utvrđena etička načela,misiju i osnovne principe Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.
______________________
( potpis )
_________________
( brpj lk )
Izjava je data _________________ 200 ___ godine,u prostorijama Crvenog krsta
__________________,što se potvrđuje potpisom i pečatom odgovornog lica.
Za Crveni krst
_____________________
M.P.