Prava davalaca krvi

Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Sl.glasnik RS« br. 107/05) u članu 50. utvrđuje krug osiguranih lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita bez plaćanja participacije, a to su, između ostalih i:

 •     dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta,
 •     dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od deset puta.

Dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv deset i više puta, oslobođeni su plaćanja participacije, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinko-tehnička pomagala i implantate.

Dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv manje od deset puta, oslobođeni su plaćanja participacije u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi, s tim da oslobađanje od obaveze plaćanja participacije ne važi za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate.
Zakon o radu (“Sl.glasnik RS” br. 24/2005,61/2005) svojim odredbama člana 77 utvrđuje pravo zaposlenih na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo).
Izmedu ostalih kategorija zaposlenih koji imaju pravo na korišćenje prava na plaćeno odsustvo, Zakon spominje i dobrovoljne davaoce krvi. Naime, Članom 77, stav 3. tačka 2. Zakona utvrđuje pravo dobrovoljnih davaoca krvi na plaćeno odsustvo. Prema ovoj odredbi Zakona, za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi dobrovoljni davaoci krvi imaju pravo na korišćenje 2 dana plaćenog odsustva , računajući i dan davanja krvi.
Usluge na koje dobrovoljni davaoci ne plaćaju participaciju:

 •     lekarske preglede
 •     laboratorijske preglede i analize,
 •     rentgenske preglede i snimanja (po uputu)
 •     preglede na ultrazvučnom aparatu (po uputu),
 •     preglede na skeneru i magnetnoj rezonanci (po uputu)
 •     jednodnevni terapijski tretman u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji,
 •     dijagnostiku i lečenje u Zavodima za specijalnu rehabilitaciju
 •     dijagnostiku i lečenje u dnevnoj bolnici,
 •     bolničko lečenje i rehabilitaciju
 •     rehabilitaciju i lečenje u zavodima za specijalizovanu rehabilitaciju,
 •     prevoz sanitetskim vozilom,
 •     bolnički dan u dnevnoj bolnici,
 •     Ambulantno-hirurške intervencije po uputu,
 •     Kućno lečenje; neodložna pomoć (za zdravstvene usluge po danu),
 •     Patronažne posete ; kućna nega (po poseti),
 •     Materijal (proizvod) koji se hirurški ugrađuje u organizam