Služba traženja

Služba traženja, kao osnovna delatnost Crvenog krsta, uz prvu pomoć, je jedna od najstarijih aktivnosti ovog najvećeg humanitarnog pokreta u svetu.

Osnovni cilj stvaranja Službe traženja je uspostavljanje veze i pribavljanje informacija o žrtvama rata. Gledano istorijski, Služba traženja je tako i nastala – u vreme rata Anri Dinan uz organizovanje pomoći ranjenicima na bojnom polju kod Solferina, zapisivao je poslednje poruke umirućih njihovim porodicama.
Služba traženja je danas organizovana na nacionalnom i međunarodnom planu i čini kompaktnu mrežu koja međusobno efikasno sarađuje i koristi jedinstvenu metodologiju rada.
Stalno proširujući sadržaj rada, Služba traženja osim u ratnim situacijama kada je u punoj funkciji, deluje i u miru i pruža usluge građanima u prirodnim katastrofama, velikim  nesrećama i drugim vanrednim situacijama.

Poslovi službe traženja

Da bi ostvarila osnovnu funkciju, služba traženja vrši sledeće poslove:

 •     prikuplja , pribavlja i prima podatke i dokumenta iz zvaničnih i svih drugih izvora za lica za koja je   nadležna,
 •     evidentira, klasifikuje i  obrađuje podatke,
 •     prima zahteve za pokretanje traženja ili davanje obaveštenja,
 •     preuzima traženja lica za koja je primljen zahtev, ukoliko sama ne raspolaže potrebnim podacima,
 •     obaveštava tražioca i druge koji na to imaju pravo o podacima do kojih je došla,
 •     izdaje zvanična dokumenta na osnovu podataka sa kojima raspolaže,
 •     posreduje u razmeni porodičnih poruka,
 •     posreduje u dostavljanju ličnih stvari i novca koje su ratni zarobljenici, internirci ostavili za sobom,
 •     organizuje spajanje članova razdvojenih porodica.
SLT_-_1

Služba traženja obavlja poslove za sledeće kategorije lica:

 •     U ratu ili u vezi sa ratom, za:
 •     ratne zarobljenike i civilne internirce
 •     lica zaštićena Drugom ženevskom konvencijom od 1949.god. koja su uhapšena preko dve nedelje ili  kojima je određen prinudni boravak,
 •     ranjene, bolesne i umrle pripadnike oružanih snaga,
 •     nestala lica,
 •     decu do 14 godina evakuisanu u stranu zemlju,
 •     decu do 14 godina odvojenu od roditelja usled rata.

Pored  obaveštenja, Služba traženja za sva lica – žrtve rata obavlja : razmenu porodičnih poruka i spajanje članova razdvojenih porodica.

U miru ili u ratu, za:

 •     žrtve elementarnih ili drugih nesreća,
 •     evakuisana lica, izbeglice i slične kategorije lica koja su u većem broju napustila svoje prebivalište ,
 •     lica na privremenom radu u inostranstvu i njihove porodice,
 •     iseljenike i sva ostala lica za koje je pokrenuto traženje, ukoliko Služba traženja oceni da je to u  okviru njene nadležnosti.